Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Προκήρυξη με ΑΔΑ.pdf | Προκήρυξη.pdf | Παράρτημα Α Βιογραφικό Σημείωμα-Αίτηση.pdf |Παράρτημα Α Βιογραφικό Σημείωμα-Αίτηση.docx

Παράρτημα Β Περιγράμματα Θέσης.pdf | Παράρτημα Β Περιγράμματα Θέσης.docx

Θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του  Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει».


Η Πρόεδρος του ΚΚΠΠΚΜ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007«ΚύρωσητουΚώδικαΚατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»(Α’ 26), όπως ισχύουν. 

β) των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016  «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»(Α΄ 33), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις: 

Α. Των ΠΔ 175/2003 (ΦΕΚ 143 Α’), Υπ. απόφαση Π4α/Φ.476/οικ.345/16-2-1995 (ΦΕΚ 102, τ. Β΄), ΠΔ 149/1988 (ΦΕΚ Α΄), του ΠΔ 209/1983 (ΦΕΚ 77 Α’), του ΠΔ 976/1977 (ΦΕΚ 331 Α’), του ΒΔ 287/1973 (ΦΕΚ 85 Α’) για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΠΑΑΠΑΘ) «Ο Άγιος Δημήτριος».


Β. Των Ν. 4025/2011, 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α’), του ΠΔ 133/1996 (ΦΕΚ 94 Α’) και ΒΔ 598/1972 (ΦΕΚ 169 Α΄) για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία – πρώην Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης(ΙΑΑ).


Γ. Των ΠΔ 267/1991 (ΦΕΚ 100 Α΄) και ΠΔ 515/1979 (ΦΕΚ 158 Α’) για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην ΚΑΑΜΕΑ Σερρών).

Δ.  Του πδ 871/80  (ΦΕΚ Α 215), του ΠΔ 162/1978 (ΦΕΚ 34 Α΄) και του ΒΔ 170/1969 (ΦΕΚ 179 Α’) για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηρικάστρου).

Ε. Των ΠΔ 338/1985 (ΦΕΚ 118 Α΄) και ΠΔ 254/1973 ( ΦΕΚ 215 Α’), του ΒΔ 165/73 (ΦΕΚ 53 Α’), του ΒΔ 318/1963 (ΦΕΚ 83 Α’) και του Ν. 4162/1961 (ΦΕΚ 73 Α’) για το Παράρτημα Χ.Π.Θ. «Ο Άγιος Παντελεήμων».

Στ. Των ΠΔ 281/1985 (ΦΕΚ 105 Α’) και ΠΔ 324/1983 (ΦΕΚ 116 Α’) για το Παράρτημα Χ.Π.Θ. «Ο Άγιος Παντελεήμων» (πρώην Θ.Χ.Π.Κιλκίς).

 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.Tο Φ.Ε.Κ. 973/Υ.Ο.Δ.Δ./19-17-2019, σχετικά με τον «Ορισμό Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Υπουργική Απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων»(Β’ 4123). 

6. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων ,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει»(ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ). 

7. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/οικ.19403/31-05-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων(Σ.Ε.Π.)» 

8.Την υπ’αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/οικ.2611/25-6-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει».

9. Το Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα».

10. Την με αριθμ. πρωτ. 23626/Δ1.8182/03-05-2018 (ΑΔΑ:7ΖΒΨ465Θ1Ω-Ρ0Μ) υπουργική απόφαση περί σύστασης Σ.Ε.Π. στο Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, το οποίο ανασυγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 40355/Δ1.13523/13-09-2019 (ΑΔΑ: 69ΡΣ465Θ1Ω-3Α0) όμοια απόφαση. 

Τα μέλη του ΣΕΠ ορίστηκαν με την αριθμ. 43947/Δ1.14604/29-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΥ7465Θ1Ω-ΘΔΙ) υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 54577/Δ1.17721/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΕΤ46ΜΤΛΚ-ΔΙΔ) και αριθμ. πρωτ. 35425/Δ1.11040/08-09-2020 (ΑΔΑ:627646ΜΤΛΚ-ΟΙΔ) όμοιες αποφάσεις.

11. Το υπ’αρ. 11161Δ1/3338/17-3-2021 έγγραφο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων «Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας».

12. Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

13. Την υπ’αρ. 30η/21-7-2021 (Θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠΠΚΜ,  «Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων ευθύνης επιπέδου Δ/νσης   στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του  Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει».

14. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΚΜ  και της  πλήρωσης των θέσεων ευθύνης και ειδικότερα: 


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ -ΚΛΑΔΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


Προκηρύσσουμε , τις κατωτέρω πέντε (5) θέσεις, επιπέδου Δ/νσης στα κάτωθι  Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, ως εξής:

1. Μίας (1) θέσης Προϊστάμενου της Δ\νσηςστο  ΠΑΑΠΑΘ "ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

2.. Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Δ\νσης στο   ΠΑΑΠΑΘ "ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" - π. ΙΑΑ

3.. Μίας (1) θέσης Προϊστάμενου της Δ\νσης στο ΠΑΑΑμεΑ Σερρών

4.Μίας (1) θέσης Προϊστάμενου της Δ\νσηςστο ΠΑΑΑμεΑ Σερρών - π. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου

5.Μίας (1) θέσης Προϊστάμενου της Δ\νσης στο Π.Θ.Χ.Π. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

6.Μίας (1) θέσης Προϊστάμενου της Δ\νσης στο Π.Θ.Χ.Π. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-π. Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς


ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

(όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το ΠΘΕ):

Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων, ανά θέση ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που προκηρύσσεται με την παρούσα, είναι εκείνα που αναγράφονται στο πεδίο κύρια καθήκοντα του αντίστοιχου, για την κάθε θέση ευθύνης, περιγράμματος θέσης εργασίας (Π.Θ.Ε.).

Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας (Π.Θ.Ε.) και των έξι (6) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που προκηρύσσονται έχουν προσαρτηθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.


Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στο  ΠΑΑΠΑΘ "ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" 

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Δ/νσης της προκηρυσσόμενης θέσης είναι να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος, να επιμελείται για τα συμφέροντα του Παραρτήματος και να διαφυλάττει την περιουσία του ασκώντας έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος. 


Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στοΠΑΑΠΑΘ "ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" - π. ΙΑΑ

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Δ/νσης της προκηρυσσόμενης θέσης είναι να εποπτεύει , συντονίζει και ελέγχει όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος, να επιμελείται για τα συμφέροντα του Παραρτήματος και να διαφυλάττει την περιουσία του ασκώντας έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος. 


Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης   στο ΠΑΑΑμεΑ Σερρών 

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Δ/νσης της προκηρυσσόμενης θέσης είναι να εποπτεύει , συντονίζει και ελέγχει όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος, να επιμελείται για τα συμφέροντα του Παραρτήματος και να διαφυλάττει την περιουσία του ασκώντας έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος. 

Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στο  ΠΑΑΑμεΑ Σερρών - π. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Δ/νσης της προκηρυσσόμενης θέσης είναι να εποπτεύει , συντονίζει και ελέγχει όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος, να επιμελείται για τα συμφέροντα του Παραρτήματος και να διαφυλάττει την περιουσία του ασκώντας έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος. 


Θέση Προϊσταμένου  Διεύθυνσης στο   Π.Θ.Χ.Π. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Δ/νσης της προκηρυσσόμενης θέσης είναι να εποπτεύει , συντονίζει και ελέγχει όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος, να επιμελείται για τα συμφέροντα του Παραρτήματος και να διαφυλάττει την περιουσία του ασκώντας έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος. 


Θέση Προϊσταμένου  Διεύθυνσης στο   Π.Θ.Χ.Π. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-π. Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς


Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Δ/νσης της προκηρυσσόμενης θέσης είναι να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος, να επιμελείται για τα συμφέροντα του Παραρτήματος και να διαφυλάττει την περιουσία του ασκώντας έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Παραρτήματος. 


ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Δικαίωμα υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης, έχουν οι υπάλληλοι  του ΚΚΠΠΚΜ,  επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις  οικείες ισχύουσες οργανικές διατάξεις των Παραρτημάτων, εφόσον : 


Α. Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας:


α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον 


ή 


β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι 

της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 


ή 


γ) κατέχουν το βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος 


ή 


δ) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.


Όλοι οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, όπως ισχύει).


Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ.3 του άρθρου 85 του ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν.4674/2020 και ισχύει, κατά την πρώτη εφαρμογή του ως άνω νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση ως προϋπόθεση επιλογής και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο.


Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης.


Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 5 εδάφιο α΄ του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.


Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούμενη εμπειρία (άρθρο 84 παρ. 5 εδάφια β΄ και γ΄ του ν. 3528/2007, όπως ισχύει).


Κλάδοι Προϊσταμένων επιπέδου Δ/νσης, που απαιτούνται  ανά αποκηρυσσόμενη θέση:


1.ΠΑΑΠΑΘ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Για την προκηρυσσόμενη θέση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

2. ΠΑΑΠΑΘ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» -π. ΙΑΑ

Για την προκηρυσσόμενη θέση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

3.ΠΑΑΑμεΑ Σερρών 

Για την προκηρυσσόμενη θέση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

4.ΠΑΑΑμεΑ Σερρών - π. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου

Για την προκηρυσσόμενη θέση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

5. Π.Θ.Χ.Π. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Για την προκηρυσσόμενη θέση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

6. Π.Θ.Χ.Π. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-π. Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς

Για την προκηρυσσόμενη θέση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού.


IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 


1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.


2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.


3. Υπάλληλος που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ιδίου ή κατωτέρου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.


4. Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή στις προκηρυσσόμενες θέσεις, υπάλληλος που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ως προϊστάμενος, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 86 του Ν.3528/2007, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απαλλαγής του.


V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 29/7/2021και λήγει στις 12/8/2021.

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.


VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


1.Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά προκήρυξη. 


2.Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην  Διοικητική Δ/νση του ΚΚΠΠΚΜ. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Η αίτηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτής το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.


3. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα βιογραφικού το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία υπηρεσία Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,  αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από την οικεία υπηρεσία Διοίκησης γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Η βεβαίωση στοιχείων συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9365/25-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκύκλιο.


4.Oι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα καταρχήν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας, www.kkp-km.gr, στη συνέχεια να εκτυπώσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα, να τα υπογράψουν και να τα υποβάλλουν στη Διοικητική Δ/νση του ΚΚΠΠΚΜ, Παπαρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54630.


5.Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας της παρ.3, η Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού κοινοποιεί αμελλητί στον υποψήφιο τη βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος προκειμένου να υποβάλει ένσταση. Οι υποψήφιοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, υποβάλουν στη Διοικητική Δ/νση του ΚΚΠΠΚΜ  ένσταση με τις τυχόν αντιρρήσεις τους επί τωνβεβαιώσεων, οι οποίες εξετάζονται από την ως άνω Δ/νση εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών.


6. Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται αμελλητί στο Σ.Ε.Π. 


VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020.

2. Το Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4674/2020. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. 


3. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020.

Ομάδα κριτηρίων α΄: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης

Ομάδα κριτηρίων β΄: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης


Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν. 4674/2020 και ισχύει, κατά την πρώτη εφαρμογή του ως άνω νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση ως προϋπόθεση επιλογής και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο.


4. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π., με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε αποκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΚΜ που προκηρύσσει τις θέσεις. 

Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.


5.Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης από το Σ.Ε.Π. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Κατά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, το Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του το προσαρτημένο στην παρούσα περίγραμμα θέσης εργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.


6. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων με τον εξής συντελεστή :

33% για την ομάδα κριτηρίων α’: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,

33% για την ομάδα κριτηρίων β’: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,

34% για την ομάδα κριτηρίων δ’: δομημένη συνέντευξη.

Εν συνεχεία καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης.


7.Όποιος/α επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με απόφαση της Προέδρου του ΚΚΠΠΚΜ, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής του/της, ως προϊστάμενος/η στη θέση για την οποία έχει επιλεγεί, για θητεία τριών (3) ετών.


8. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος /η στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 86 του Υ.Κ. όπως ισχύει, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.


VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


1.Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.


2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο, λόγος για τον οποίο ηΔιοικητική Διεύθυνσητου ΚΚΠΠΚΜ οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο Σ.Ε.Π.καθώς και το αρμόδιο όργανο τοποθέτησης προϊσταμένων στην περίπτωση που ανακύψει το εν λόγω κώλυμα του υποψηφίου.


IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ


Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001.

Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικά για τη γνώση ξένης γλώσσας, δεν τεκμαίρεται η οποιουδήποτε επιπέδου γνώση ξένης γλώσσας, λόγω της ιδιότητας αποφοίτου Ε.Σ.Δ.Δ.Α, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).


X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


1.Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μετά την ανάρτησή της δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΚΜ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

2.Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλείται στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, με σχετικό αποδεικτικό

3. Η οικεία Διοικητική Διεύθυνση  των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΚΜ γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο ΚΚΠΠΚΜ, προκειμένου να λάβουν γνώση.


Η Πρόεδρος του ΚΚΠΠΚΜΒασιλική Νάκου


Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας και βιογραφικού σημειώματος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́:Έξι (6) Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας


Πίνακας Αποδεκτών: 

1.Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) pom@asep.gr 

2. Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων tkourouvakali@ypakp.gr Εσωτερική Διανομή:

-Γραφείο Προέδρου ΚΚΠΠΚΜ

-Γραφείο Α΄Αντιπροέδρου ΚΚΠΠΚΜ

-Γραφείο Β΄Αντιπροέδρου ΚΚΠΠΚΜ

-Διοικητική Δ/νση ΚΚΠΠΚΜ

-Επιστημονική Δ/νση ΚΚΠΠΚΜ

-Δ/νση Νοσηλευτικής ΚΚΠΠΚΜ

-Διευθύνσεις Παραρτημάτων (προκειμένου να ενημερωθούν οι υπάλληλοι αρμοδιότητάς τους περιλαμβανομένων και των αποσπασμένων σε άλλους φορείς).Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...