Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων/προσληπτέων για την ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων/προσληπτέων για την ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 277/5270/18.7.2022 Πράξη Προέδρου "Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης  υποψηφίων/προσληπτέων στην κατηγορία και ειδικότητα  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊούCOVID – 19, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4293/20.3.2022 Ανακοίνωσης του ΚΚΠΠΚΜ", κατόπιν της από 14.7.2022 απόφασης του ΔΣ του ΚΚΠΠΚΜ της 29ης/14.7.2022 συνεδρίασης  – Θέμα ΕΗΔ : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 4293/20.6.2020 ανακοίνωσης του ΚΚΠΠΚΜ για την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού» COVID 19». (ΑΔΑ: ΨΥ3ΙΟΞΧΣ-ΩΥΟ) και σύμφωνα με αυτή.

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...