Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Πράξη Προέδρου.pdf | Κωδικός 101.pdf | Κωδικοί 102 & 104.pdf | Κωδικοί 103 &...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης διαμερίσματος προϋπολογισμού 28.400€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. οικ.263/8.1.2024 - ΣΟΧ 1/2024 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. οι...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού Covid-19

Η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ολόκλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής προϋπολογισμού 22.899,95 πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης καυστήρων αερίου & πετρελαίου του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, προϋπολογισμού 5.324,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης διαμερίσματος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 26.400€ πλέον ΦΠΑ

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την σύνταξη μελέτης ανακαίνισης 15 λουτρών στην δομή Μ.Α.ΔΙ, προϋπολογισμού 500€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα