Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής Συμβατικών Απορριμμάτων του Π.Χ.Π. "Άγιος Παντελεήμων", συνολικού προϋπολογισμού 14,760,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση 2 ακινήτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 38η/23-10-2020, θέμα 1ο , απόφ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Επισυνάπτεται η Διευκρίνιση με ΑΔΑΔιευκρίνιση με ΑΔΑ pdf...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια καινούργιου επιβατικού οχήματος 1200cc προϋπολογισμού 11.396,76 πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 332.075,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την π...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης του ΚΚΠ-ΠΚΜ .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 36η/07-10-2020, θέμα  4ο ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Στρωμάτων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Επισυνάπτονται στο παρακάτω link.Διευκρινίσεις ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Στρωμάτων και Στρωματοθηκών συνολικού προϋπολογισμού 53.022,40€

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας καινούργιου Βενζινοκίνητου επιβατικού οχήματος 1.200cc συνολικού προϋπολογισμού 22.320,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας εν...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια Καινούργιου Επιβατικού Οχήματος 1.200cc για το παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών", προϋπολογισμού 10.080,65€ πλέον Φ.Π.Α..

Συνοπτικό διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια καινούργιου  επιβατικού οχήματος 1...

Διαβάστε περισσότερα