Σκοπός - Προφίλ

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας ανοιχτής και κλειστής περίθαλψης σε άτομα με κινητική αναπηρία και με νοητική αναπηρία αλλά και η λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των περιθαλπομένων, καθώς και η λειτουργία εξω-ιδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης και στέγες ημιαυτόνομης διαβίωσης μέσα στη κοινότητα. Το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. υλοποιεί θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, άθλησης και ψυχαγωγίας, εθελοντισμού, έρευνας και συμβουλευτικής ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Επίσης εφαρμόζει προγράμματα ημερησίας φροντίδας και βραχύχρονης φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία που διαβιούν με τις οικογένειες τους.

Ο ρόλος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Μακεδονίας διευρύνεται και πλέον περιλαμβάνει τη στήριξη και προστασία των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας, με την υλοποίηση προγράμματος υποκατάστασης της γονεϊκής φροντίδας μέσα από το θεσμό της Αναδοχής και Υιοθεσίας και την παροχή ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής στήριξης ευπαθών παιδιών, νέων καθώς και των οικογενειών τους.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά, υποστηρίζεται από έμπειρα στελέχη των Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό αλλά και από καταρτισμένο προσωπικό υπηρεσιών φροντίδας.

Αξιοποίηση της συνένωσης Φορέων

Η φιλοσοφία της οργανωτικής δομής της ενοποίησης των Μονάδων Πρόνοιας (Παραρτήματα Χρονιών Παθήσεων, Κέντρα Περιθάλψεως Παιδιών με Αναπηρία, Οίκους Ευγηρίας κ.α.) της Κεντρικής Μακεδονίας διέπεται από την αρχή διατήρησης του χαρακτήρα, και της ιδιαιτερότητας του κάθε Φορέα. Ωστόσο, σκιαγραφούνται από τον κοινό στόχο της ενοποίησης υπηρεσιών σε κοινά θέματα, της αξιοποίησης καλών πρακτικών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ωφέλιμης για όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς. Στόχος είναι να χαράξουμε μία πορεία που θα οδεύει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους περιθαλπόμενους και εξυπηρετούμενους των Παραρτημάτων μας, στην αποϊδρυματοποίηση τους, όπου αυτό καθίσταται εφικτό και στη γεφύρωση αποστάσεων από την κοινωνική πραγματικότητα παράλληλα με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.