Διαγωνισμοί

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με βάσει τον προσωρινού πίνακα προσληπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 (αριθμ. πρωτ. 5656/2022) ανακοίνωσης του ΚΚΠΠΚΜ

Απόφαση Διοικητικού Συμβούλιου.pdfTο Δ.Σ. αποφασίζει α) την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού - με συμβάσεις ΙΔΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προϋπολογισμού 1.160.640€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την π...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αρι...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας Ειδών Διατροφής συνολικού προϋπολογισμού 371.978,36€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων.

Προκήρυξη.pdf | Καθορισμός Διαδικασιών Πρόσληψης.pdf | Έντυπο Αίτησης.pdf | Έντυ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός εκμίσθωσης ενός (1) διαμερίσματος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στο Κιλκίς.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 32η/10-8-2022, θέμα 14ο , απόφ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Κέντρου προϋπολογισμού 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

     Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει πρόσκλη...

Διαβάστε περισσότερα

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων/προσληπτέων για την ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 277/5270/18.7.2022 Πράξη Προέδρου "Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης  υποψηφίων/...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 291.598,38€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κ...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔ.Ο.Χ. για την κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) ...

Διαβάστε περισσότερα