Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση του Κορωναϊού Covid-19

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση του Κορωναϊού Covid-19

Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις  του άρθρου 9 ,παρ. 6, του Ν. 4109/2013(ΦΕΚ 16/Α/23-01-2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 2. Την υπ΄αρ.Δ1/48154/15940/11-11-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 973/19-11-2019) Απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) ¨Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
                                                                Αποφασίζει  Τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση του Κορωναϊού Covid-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία θα έχει την ευθύνη συνολικής διαχείρισης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εξάπλωσή του, καθώς και τη λήψη και εφαρμογή μέτρων προστασίας για τους περιθαλπομένους και εργαζομένους του Κέντρου.   Η Επιτροπή αποτελείται από:  
 • Την κ. Νάκου Βασιλική, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Κ.Μ., η οποία ορίζεται ως Επικεφαλής της Επιτροπής
 • Την κ. Μωυσιάδου Ελισάβετ, Διοικητική Διευθύντρια του Κ.Κ.Π.Κ.Μ. και Διευθύντρια του Παραρτήματος Α.Α.Α. με Α. Σερρών
 • Τον κ. Μουσμούτη Κωνσταντίνο, Αν. Οικονομικό Διευθυντή, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας και Διευθυντή του Παραρτήματος Θ.Χ.Π. Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων»
 • Τον κ. Τένη Χρήστο, Επικεφαλής της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Κ.Κ.Π.Κ.Μ.
 • Την κ. Χατζόγλου Ελένη, Διευθύντρια του Παραρτήματος Α.Α.Π.με Α. Θεσσαλονίκης
 • Τον κ. Ξανθόπουλο Χρήστο, Διευθυντή του Παραρτήματος π. Ι.Α.Α. Θεσσαλονίκης
 • Την κ. Ζύλη Σταματίνα, Ιατρό, Ειδική Παθολόγο στο Παράρτημα Θ.Χ.Π. Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων»
 • Τον κ. Γεωργιάδη Νικόλαο, Αν. Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας και αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Κ.Μ.
 • Τον. κ. Πασαλίδη Χρήστο, Εργοθεραπευτή στο Παράρτημα  Α.Α.Π.με Α. Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνο των Διαμερισμάτων Αυτόνομης Διαβίωσης.
 • Τον κ. Αλεξιάδη Αργύριο, Εργοθεραπευτή, Υπεύθυνο του  Επιστημονικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Κ.Μ.
  Ορίζουμε ως υπεύθυνους συντονιστές για την διαχείριση των κρουσμάτων των  περιθαλπομένων την  κ. Ζύλη Σταματίνα και τον κ. Τένη Χρήστο. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος σε συνεργασία με τον κ. Μουσμούτη Κωνσταντίνο θα έχει την ευθύνη για τα Παραρτήματα Θ.Χ.Π. Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων» και Θ.Χ.Π. και Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς. Ο Β’ Αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π.Κ.Μ. κ. Αβραμίδης Νικόλαος σε συνεργασία με την κ. Μωυσιάδου Ελισάβετ, την κ. Χατζόγλου Ελένη και κ. Ξανθόπουλο Χρήστο θα έχει την ευθύνη για τα Παραρτήματα Α.Α.Α. με Α. Σερρών, π. ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου, Α.Α.Π.με Α. Θεσσαλονίκης και π. Ι.Α.Α. Θεσσαλονίκης     Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Κ.Μ.                                                                  Βασιλική Θ.Μ. Νάκου Πράξη Προέδρου Σύσταση επιτροπής κρίσης

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...