Προκήρυξη Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω covid-19.

Προκήρυξη Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω covid-19.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19   Το  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  έχοντας υπόψη:  
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις(Α 16), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/15-7-2014) και του άρθρου 15 του Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014) και ισχύει.
  2. Τη με υπ΄ αρ. Δ1/48154/15940/11-11-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 973/19-11-2019) Απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
  4. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64),
  5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Οικ.12549/4426/16.3.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για τον  καθορισμό της διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 868 Β΄)
                                                                                                            Ανακοινώνει Την κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά εβδομήντα τριών (73) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΚΜ από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ ανά κατηγορία και ειδικότητα και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες: Προκήρυξη με ΑΔΑ | Αίτηση Πρόσληψης Pdf | Αίτηση Πρόσληψης Docx Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι με΄χρι την Παρασκευή 20/03/2020 και ώρα 24:00   Η Πρόεδρος  του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.       Βασιλική Θ.Μ. Νάκου

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...