Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων, προϋπολογισμού 237.161,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων, προϋπολογισμού 237.161,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων για 1 έτος, συνολικού προϋπολογισμού 237.161,22€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της  τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής  πώλησης του είδους καυσίμου. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω  διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021. 

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...