Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Έκτακτης Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών λόγω COVID-19.

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Έκτακτης Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών λόγω COVID-19.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την όρθη επανάληψη κατάρτισης καταλόγων για την πλήρωση συνολικά τριών (3) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας - Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για την αντιμετώπιση πρόσθετων εκτάκτων αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ και των Παραρτημάτων του από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, που δεν καλύφθηκαν από το έκτακτο προσωπικό που ήδη προσλήφθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ.12549/4426/16.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 868 Β΄), όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 948/17.3.2020 Ανακοίνωση του ΚΚΠΠΚΜ για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊου COVID – 19 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΞΟΞΧΣ-ΝΨ2). Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΚΚΠΠΚΜ και τα Παραρτήματα του και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:


Προκήρυξη Pdf | Προκήρυξη Docx | Έντυπο Αίτησης Pdf | Έντυπο Αίτησης DocxΗ προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά τη Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και λήγει την Κυριακή 5  Ιουλίου 2020  και ώρα 24:00.


Το email για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι:  ektakto.epikouriko@kkpkm.gr 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλονται ενυπόγραφες.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

1. ΚΚΠΠΚΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΚΚΠΠΚΜ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παπαρηγοπούλου 7

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-ΚΗΣ

100

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΩΣ 30/9/2020

2

ΣΥΝΟΛΟ:

2

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

ΚΚΠΠΚΜ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης

«Ο Άγιος Παντελεήμων»

(ΠΧΠΘ «Ο Άγιος Παντελεήμων)

7 ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Δήμος Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-ΚΗΣ

200

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΩΣ 30/9/2020

1

ΣΥΝΟΛΟ:

1

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...