Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης του ΚΚΠ-ΠΚΜ .

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης του ΚΚΠ-ΠΚΜ .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 36η/07-10-2020, θέμα  4ο , απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ :6ΝΟ3ΟΞΧΣ-070) εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης σύμφωνα με άρθρο 38 του Π.Δ. 715/1979 και το άρθρο 79 του ν. 3996/11, ένα (1)Διαμέρισμα-2ος ορ. στην οδό Αριανού 2 τ.κ 54635, ένα(1) Διαμέρισμα-2ος ορ. στην οδό Βασ. Όλγας 164 τ.κ 54646 και ένα (1) ισόγειο κατάστημα στην οδό Λ. Πορφύρα 2 τ.κ 54646, στη Θεσσαλονίκη του ΚΚΠ-ΠΚΜ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά  από οικονομικής άποψης.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει την  03.11.2020  Ημέρα  Τρίτη  & ώρα 10.00 π.μ.  στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 , Θεσσαλονίκη. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 02.11.2020 Ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο προμηθειών.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες, όταν είναι φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υποβάλλουν προσφορές καθώς & άλλα πρόσωπα με εξουσιοδότηση. 

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη doc 
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...