Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 332.075,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 332.075,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα παραρτήματα του κέντρου, προϋπολογισμού 332.075,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των έγγραφων προσφορών είναι η 30-11-2020  και ώρα 15:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 1-11-2020 και ωρα 8:00πμ. 

Διακήρυξη pdf |Διακήρυξη docx | Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/ΤΕΥΔ pdf 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...