Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση 2 ακινήτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση 2 ακινήτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 38η/23-10-2020, θέμα 1ο , απόφαση του Δ.Σ.  (ΑΔΑ :6ΝΘΓΟΞΧΣ-ΙΥ6) εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης σύμφωνα με άρθρο 38 του Π.Δ. 715/1979 και το άρθρο 79 του ν. 3996/11, ένα (1)Διαμέρισμα 3ος ορ. στην οδό Ταταούλων2 και Προποντίδος10 -Καλαμαριά τ.κ 55131, και ένα (1) Γραφείο 1ος ορ. στην οδό Γρηγ. Ζαλίκη1-Κέντρο τ.κ 54631, στη Θεσσαλονίκη του ΚΚΠ-ΠΚΜ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά  από οικονομικής άποψης.

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...