Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής Συμβατικών Απορριμμάτων του Π.Χ.Π. "Άγιος Παντελεήμων", συνολικού προϋπολογισμού 14,760,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής Συμβατικών Απορριμμάτων του Π.Χ.Π. "Άγιος Παντελεήμων", συνολικού προϋπολογισμού 14,760,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για «Υπηρεσίες αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ» προϋπολογισμού δαπάνης 14.760,00 + ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης,  αποκλειστικά  βάσει τιμής ( χαμηλότερη προσφορά) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων. 


Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη docΟ σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...