Συνοπτικός διαγωνισμός για την Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση και Καταπολέμηση Ερπετών των παραρτημάτων του Κέντρου, προϋπολογισμού 9.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση και Καταπολέμηση Ερπετών των παραρτημάτων του Κέντρου, προϋπολογισμού 9.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το  Κέντρο  προκειμένου  να  προβεί   στην    ανάδειξη    αναδόχου/ων  που  θα αναλάβει/ουν  για  ένα (1)  έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  τις εργασίες   ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ &ΚΑΤ.ΕΡΠΕΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90921000-9) για τις ανάγκες όλων των δομών των Παραρτημάτων  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας-  ΠΚΜ,  προϋπολογισμού 9.000,00€ + ΦΠΑ, δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0412 του προϋπολογισμού του ΚΕΝΤΡΟΥ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο  μέχρι την 23-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στη δ/νση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΚΜ , Παπαρρηγοπούλου 7 2ος  όροφος και η διενέργεια θα γίνει στις 24-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών.

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...