Ματαίωση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Ματαίωση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Έγκριση ματαίωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 27η/2020(ΕΣΗΔΗΣ-99429) για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Παραρτήματα του Κέντρου, σύμφωνα με το αρ. 106 παρ. 3 και 5 του Ν.4412/16. 

Διακήρυξη pdf
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...