Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης, προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης, προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 120.000,00€ + ΦΠΑ ή 127.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την προμήθεια  Γαντιών  εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης  για δώδεκα (12) μήνες στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ.  και τα Παραρτήματα του (Π.Χ.Π.  ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΑΠΑΘ (ΚΕΠΕΠ & ΙΑΑ) - ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ & πρ. ΚΕ.ΠΕ.Π. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ).

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη doc | ΤΕΥΔ docx

   


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...