Συνοπτικός διαγωνισμός για την διαχείριση των επίκινδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός για την διαχείριση των επίκινδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, με προϋπολογισμό 45.000,00 € + ΦΠΑ ή 55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για δέκα (10) μήνες, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών του Κέντρου και των παραρτημάτων αυτού.


Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη docx

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...