Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων, προϋπολογισμού 5.080,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων, προϋπολογισμού 5.080,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για «Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων του Παραρτήματος Α.Α.Π.Α.Θ. στα ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – (Πρώην Ι.Α.Α.) του ΚΚΠ-ΠΚΜ» προϋπολογισμού δαπάνης 5.080,00 + ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο με βάση τιμής προσφορά  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων. 

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...