Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ – άρθρο 88 του ν. 4611

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ – άρθρο 88 του ν. 4611

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 -ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης  για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων– άρθρο 88 του ν. 4611/2019.

Επισημαίνεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους αναρτημένους στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΚΜ πίνακες κατάταξης, βαθμολογούμενα κριτήρια που συνιστούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εμφανίζονται με τη γενική επικεφαλίδα «Ειδική κατηγορία/ειδικό κριτήριο». 

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους κωδικούς θέσεων που δήλωσαν, την αιτιολογία απόρριψης και τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου, στα οποία παραλείπονται τα τελευταία ψηφία.


Πληροφορίες σχετικά με τους προσωρινούς πίνακες παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠΠΚΜ στα τηλέφωνα : 2313 022631 – 632 – 634. 


Ορθή Επανάληψη Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων.pdf

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων.xlsx

101 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού .xls

102 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.xlsm

103 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.xlsm

104 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών.xls

105 ΔΕ Οδηγών.xlsm

106 ΔΕ Τεχνικού.xlsm

107 Ορθή Επανάληψη ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.xlsm

108 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.xlsm

109 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών.xlsm

110 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.xlsm

111 ΔΕ Μαγείρων.xlsm

112 ΤΕ Νοσηλευτών.xlsm

113 ΤΕ Φυσιοθεραπείας.xlsm

114 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.xlsm

115 ΔΕ Οδηγών.xlsm

116 Ορθή Επανάληψη ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.xlsm

117 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.xlsm

118 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών.xls

119 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.xlsm

120 ΔΕ Τεχνικού.xlsm

121 ΔΕ Οδηγών.xlsm

122 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.xlsm

123 Ορθή Επανάληψη YE ΓΕνικών Καθηκόντων.pdf


 


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...