Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Απολύμνασης-Μικροβιοκτονίας covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 62.000€ για 6 μήνες.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Απολύμνασης-Μικροβιοκτονίας covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 62.000€ για 6 μήνες.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές «για την παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης-Μικροβιοκτονίας covid-19» για όλα τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., με προϋπολογισμό 50.000,00 € + ΦΠΑ ή 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για έξη (6) μήνες, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία , το περιβάλλον καθώς και η αποτελεσματικότερη προστασία των δομών και των περιθαλπόμενων από την πανδημία της covid-19.


Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη docx
 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...