Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και των επαγγελματικών ψυγείων του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.500€ πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και των επαγγελματικών ψυγείων του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.500€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και επαγγελματικών ψυγείων του ΚΚΠΠΚΜ προϋπολογισμού  11.500,00 € + ΦΠΑ 24%.    

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει τιμής  (χαμηλότερη προσφορά).


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...