Συνοπτικός διαγωνισμός για την μίσθωση 2 λεωφορείων μεταφοράς εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία, προϋπολογισμού 56.430,00€ πλέον ΦΠΑ.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την μίσθωση 2 λεωφορείων μεταφοράς εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία, προϋπολογισμού 56.430,00€ πλέον ΦΠΑ.

To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων με ένα (1) συνοδό το καθένα,  για την μεταφορά εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  με προϋπολογισμό  56.430,00 € πλέον  ΦΠΑ. 

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη docx Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...