Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 201.246,83€ πλέον ΦΠΑ.

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 201.246,83€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κενρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων  προμήθειας υγρών καυσίμων των Παραρτημάτων του   Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ  :  

ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Β΄

1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ)

2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

ΠΕΤΡΕΛΑΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΙΔΗΡΟΚΣΤΡΟΥ


προϋπολογισμού 201.246,83€ πλέον ΦΠΑ  και μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου,  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της  τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής  πώλησης του είδους καυσίμου. 

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω  διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022. 


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...