Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι προϋπολογισμού 215.277,05 πλέον Φ.Π.Α.

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι προϋπολογισμού 215.277,05 πλέον Φ.Π.Α.

Δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων  προμήθειας πάνας και πάνας βρακάκι των Παραρτημάτων του   Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ  :  

1. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRA LARGE

2. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE

3. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM

4. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SMALL

5. ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ  EXTRA LARGE

6. ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ LARGE

7. ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ MEDIUM

8. ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ SMALL

9. ΠΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 15-30 ΚΙΛΑ

10. ΠΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ JUNIOR N. 5 12-22 ΚΙΛΑ


προϋπολογισμού 215.277,05€ + ΦΠΑ  και μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου,  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της  τιμής. 

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω  διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1381 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022. 


Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.doc |ESPD.pdf


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...