Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 164.350,55 € πλέον Φ.Π.Α..

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 164.350,55 € πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων  προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του   Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ , προϋπολογισμού 164.350,55€ πλέον ΦΠΑ  και μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου,  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της  τιμής. 


Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.doc | ESPD.pdf | 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...