Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες χημικού μηχανικού καθαρισμού των ατμολεβητών του παραρτήματος "Άγιος Παντελέημων", προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες χημικού μηχανικού καθαρισμού των ατμολεβητών του παραρτήματος "Άγιος Παντελέημων", προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35η/2021

                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

                                                   (αρ. 50 και αρ.53 του Ν.4782/2021)

        Εργασίες χημικού και μηχανικού καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και την απόφαση ΔΣ 45η/11-11-2021 θέμα 4ο .

              

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας  για τις Εργασίες χημικού και μηχανικού καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων  

 Η κατάθεση της προσφοράς πρέπει να γίνει σε κλειστό φάκελο έως την 25/11/2021

 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση Ανάθεσης –Έγκρισης Δαπάνης άνω των 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τον Ν.4412/16 Θα απαιτηθεί να μας προσκομίσετε τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ για το προσωπικό και για την ατομική επιχείρηση και την προσωπική του ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Υ.Δ. Μητρώου και για εταιρία του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου καθώς και των μελών του ΔΣ.(επισύναψη στο mail).

Υ.Δ. Αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών  της 35ης/2021 πρόσκλησης και την καλή εκτέλεση για τις Εργασίες χημικού και μηχανικού καθαρισμού ατμολεβητών θ.χ.π. Άγιος Παντελεήμων.


Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc


  


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...