Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης, προϋπολοιγισμού 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης, προϋπολοιγισμού 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίων εστίασης για 1 έτος.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίων εστίασης για 1 έτος. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΛΑΝΤΖΙΕΡΗ & ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) στο Παράρτημα Θ.Χ.Π.Θ. Αγ. Παντελεήμων, στο Παράρτημα ΑΑΑμεΑ –Σερρών/ ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου και στο Παράρτημα Κιλκίς - οίκος ευγηρίας & ΘΧΠ Κιλκίς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55311000-3.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες (ένα έτος).

Η προϋπολογιστική δαπάνη της σύμβασης (για ένα έτος), ανέρχεται στο ποσό των 558.000,00€ με ΦΠΑ 24% (προϋπολογιζόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 450.000,00€, ΦΠΑ: 108.000,00€).

Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο του έργου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...