Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών διατροφής προϋπολογισμού 989.144,86€ πλέον ΦΠΑ

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών διατροφής προϋπολογισμού 989.144,86€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων  προμήθειας υγειονομικού υλικού των Παραρτημάτων του   Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ , προϋπολογισμού 989.144,86€ πλέον ΦΠΑ  και μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου,  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της  τιμής. 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...