Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Κέντρου προϋπολογισμού 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Κέντρου προϋπολογισμού 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

     Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο , για απευθείας ανάθεση , της εκτέλεσης των εργασιών ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων των παραρτημάτων του κέντρου για τα έτη 2022-2023. Η υποβολή των προσφορών γίνεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας,  μέχρι 29.07.2022.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...