Επαναληπτικός Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας Ειδών Διατροφής συνολικού προϋπολογισμού 371.978,36€.

Επαναληπτικός Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας Ειδών Διατροφής συνολικού προϋπολογισμού 371.978,36€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων προμήθειας ειδών διατροφής των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ, προϋπολογισμού 299.982,55 € πλέον ΦΠΑ και μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής.

Προκήρυξη.pdf | ESPD.pdf | Προκήρυξη.doc 
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...