Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με βάσει τον προσωρινού πίνακα προσληπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 (αριθμ. πρωτ. 5656/2022) ανακοίνωσης του ΚΚΠΠΚΜ

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με βάσει τον προσωρινού πίνακα προσληπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 (αριθμ. πρωτ. 5656/2022) ανακοίνωσης του ΚΚΠΠΚΜ


Απόφαση Διοικητικού Συμβούλιου.pdf


Tο Δ.Σ. αποφασίζει α) την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού - με συμβάσεις ΙΔΟΧ 12μηνης διάρκειας – με βάση τον εγκεκριμένο προσωρινό πίνακα προσληπτέων (αριθμ. πρωτ. 8555Β/7.11.2022) της με αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 – Προκήρυξης του ΚΚΠΠΚΜ, για την άμεση κάλυψη των αναγκών του φορέα στις ειδικότητες των κωδικών θέσεων που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα και με την με αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387 (Φ.Ε.Κ. 3706/Β΄/04-10-2019) ΚΥΑ, β) την κατάρτιση των συμβάσεων με ρητή αναφορά πως η σύμβαση λήγει αυτοδίκαια εάν ακολουθήσει αναμόρφωση των προσωρινών πινάκων μετά από αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων και σύμφωνα με την οποία – νέα κατάταξη – οι προσωρινά προσληφθέντες δεν θα δικαιούνται την πρόσληψη. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα λήξης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι προσωρινά προσληπτέοι που θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα, σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να δηλώσουν ότι θα αναμένουν την έκδοση του οριστικού πίνακα, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τελική κατάταξή τους και γ) την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΚΜ, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ρητά σημειώνεται ότι η πρόσληψη  τελεί υπό την αίρεση τυχόν αναμόρφωσης των πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022, κατόπιν του αυτεπάγγελτου και κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ, καθώς τυχόν αναμόρφωση των πινάκων - βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων - εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα και οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν, βάσει της νέας κατάταξης, απολύονται. Ο φορέας δε, υποχρεούται να προβεί άμεσα στην πρόσληψη των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες προσληπτέων. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Παράλληλα, η μη αποδοχή εκ μέρους των ανωτέρω να αναλάβουν καθήκοντα μέχρι την έκδοση του οριστικού πίνακα προσληπτέων, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή τους στον οριστικό πίνακα προσληπτέων.


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...