Ματαίωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπόμενων του Κέντρου.

Ματαίωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπόμενων του Κέντρου.

Πράξη Προέδρου σχετικά με την ματαίωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 1/2023 και την επανάληψη της διενέργεια με διόρθωση των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών και των δικαιολογητικών συμμετοχής - αξιολόγησης και την έγγραφη αποτίμηση των τιμών της κάθε εξέτασης για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχόντων και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 


Πράξη Προέδρου.pdf


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...