Ανάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ανάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ανάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) – άρθρο 88 του ν. 4611/2019.

 

21/2/2023

Αναρτώνται σημέρα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) – άρθρο 88 του ν. 4611/2019, κατόπιν των με αριθμ. 4/2023 και 84/2023 αποφάσεων του ΑΣΕΠ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους αναρτημένους στην ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΚΜ πίνακες κατάταξης, βαθμολογούμενα κριτήρια που συνιστούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εμφανίζονται με τη γενική επικεφαλίδα «Ειδική κατηγορία/ειδικό κριτήριο».

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους κωδικούς θέσεων που δήλωσαν, την αιτιολογία απόρριψης και τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 

Πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠΠΚΜ στα τηλέφωνα : 2313 022631 – 632 – 634. 


Έγκριση Προσληπτέων.pdf  | Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων.pdf | Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων.pdf101 Πίνακας.pdf  


102 Πίνακας.pdf   


103 Πίνακας.pdf  


104 Πίνακας.pdf 


105 Πίνακας.pdf   


107 Πίνακας.pdf  


108 Πίνακας.pdf 


109 Πίνακας.pdf


110 Πίνακας.pdf


111 Πίνακας.pdf 


112 Πίνακας.pdf


113 Πίνακας.pdf 


114 Πίνακας.pdf


115 Πίνακας.pdf

116 Πίνακας.pdf


117 Πίνακας.pdf 


118 Πίνακας.pdf  


119 Πίνακας.pdf 


120 Πίνακας.pdf


121 Πίνακας.pdf


122 Πίνακας.pdf 


123 Πίνακας.pdf


124 Πίνακας.pdf 


125 Πίνακας.pdf 


126 Πίνακας.pdf


127 Πίνακας.pdf

128 Πίνακας.pdf


129 Πίνακας.pdf 


131 Πίνακας.pdf 

132 Πίνακας.pdf 


133 Πίνακας.pdf  


134 Πίνακας.pdf 


135 Πίνακας.pdf  
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...