Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Λεπτοκαρύας.

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Λεπτοκαρύας.

Ανακοίνωση Προκήρυξης.docx | Αίτηση.docx | Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Α.docx | Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Β (άνω των 67).docx

Πρόγραμμα Κατασκήνωσης.docx | Αίτηση Συνοδοί.docx | Υπεύθυνη Δήλωση Συνοδοί.doc

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 2023 του ΚΚΠΠΚΜ – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚO ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 ΙΑΤΡΟΣ

 

1

Απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγ-γέλματος και υποχρε-ούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώ-ρους της Παιδικής Εξοχής - Κατασκή-νωσης

Δύο (2) μήνες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

1

Πτυχιούχος Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Δύο (2) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ειδικευμένος σε θέματα – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ1

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχο-λών: α) Παιδαγω-γικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ. γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πο-λιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχο-λών ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθη-μάτων

Σε περίπτωση έλ-λειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσό-ντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών κατά τις κείμενες διατάξεις με κατασκη-νωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Δύο (2) μήνες

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1

Απόφοιτοι ή τελειόφοι-τοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ)

Δύο (2) μήνες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

1

Απόφοιτος ανάλογης
σχολής (ηλεκτρο-λογικών εφαρμογών) ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται

Δύο (2) μήνες

ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

Δεν απαιτούνται ειδικά ή τυπικά προσόντα (απαραίτητο Πιστο-ποιητικό Υγείας σε ισχύ)

Δύο (2) μήνες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

1

Δεν απαιτούνται ειδικά ή τυπικά προσόντα (απαραίτητο Πιστο-ποιητικό Υγείας σε ισχύ)

Δύο (2) μήνες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3

Δεν απαιτούνται ειδικά ή τυπικά προσόντα

Δύο (2) μήνες

ΕΡΓΑΤΩΝ

1

Δεν απαιτούνται ειδικά ή τυπικά προσόντα

Δύο (2) μήνες

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

 

 

Τα καθήκοντα του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 39585/12.4.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2729) για την ανάθεση και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο ΚΚΠΠΚΜ.

Για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού τηρούνται απαρέγκλιτα και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α 178).

Οι φιλοξενούμενοι και ο μέγιστος αριθμός αυτών στην κατασκήνωση, καθορίζονται στο άρθρο 5  της υπ’ αριθμ. 29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο ΚΚΠΠΚΜ.

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...