Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίων εστίασης για 4 μήνες προϋπολογισμού 90.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίων εστίασης για 4 μήνες προϋπολογισμού 90.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίων εστίασης στα στα μαγειρεία των παραρτημάτων του Αγ. Παντελεήμων και του παρ. Σερρών ή Σιδηροκάστρου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  111.600,00€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε (4) μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης μετά από την έγκριση   του ΔΣ του Κέντρου σύμφωνα με το αρ. 132 του Ν.4412/16. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).  


ESPD.pdf | Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...