Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγρών Καυσίμων προϋπολογισμού 305.599,36€ πλέον Φ.Π.Α.

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγρών Καυσίμων προϋπολογισμού 305.599,36€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων συνολικού προϋπολογισμού 378.943,21€. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09135100-5 και συμπληρωματικού CPV 409134100-8,09132100-0.    

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑ Α΄  : «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 220.922,50€ + ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Β΄ : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 44.383,81€ +ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Γ΄ : «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΚΙΛΚΙΣ» ,εκτιμώμενης αξίας 3.624,34€ + ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Δ΄:«ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ.ΣΕΡΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 5.515,30€+ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Ε : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡ.ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 31.153,41€ + ΦΠΑ 24%. 

Οι προσφορές υποβάλλονται και για κάθε ΟΜΑΔΑ  ξεχωριστά και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές   του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 305.599,36. € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες .


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...