Διευκρίνιση σχετικά με τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

Διευκρίνιση σχετικά με τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

Στη σελ. 5 της διακήρυξης 35ης/2023 και στην παράγραφο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης εκ παραδρομής γράφτηκε λανθασμένα το ποσό της εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ορθό είναι: …Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 305.599,36€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 378.943,20€) .

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...