Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου συνολικού προϋπολογισμού 33.846,89€.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου συνολικού προϋπολογισμού 33.846,89€.

Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες μίσθωσης ενός (1) λεωφορείου πενήντα (50) θέσεων και άνω με τουλάχιστον ένα (1) συνοδό, για την μεταφορά εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  με προϋπολογισμό  29.953,00 € + ΦΠΑ 13%  σύμφωνα με το άρθρο 118 του  ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docΟ σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...