Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 299.441,97€ πλέον Φ.Π.Α.

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 299.441,97€ πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία των παραρτημάτων του Αγ. Παντελεήμονα και του παραρτήματος Σερρών/Σιδηροκάστρου για την υποβοήθηση των υπηρεσιών εστίασης των περιθαλπόμενων ,για τις αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης τους και για την ασφαλή διαβίωσή τους  , στο ΚΚΠΠΚΜ:

  • Π.Χ.Π.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
  • ΚΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες
  • ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο

Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  CPV:55300000-3,55322000-3 & 55321000-6.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 299.441,97€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  371.308,04€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε (12) μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης μετά από την έγκριση   του ΔΣ του Κέντρου σύμφωνα με το αρ. 132 του Ν.4412/16. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.doc |ESPD.pdfΔιευκρίνιση.pdf

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...