ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Μητροπολιτική  ΕνότηταΘεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).  

Η Υποβολή των αιτήσεων εκκινεί από την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024


Προκήρυξη.pdf | Προκήρυξη.docx | Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού.pdf | Έντυπο Αίτησης.pdf | Έντυπο Αίτησης.docx | Απόδειξη Γνώσης Πληροφορικής.pdfΟ σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...