Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, προϋπολογισμού 5.324,00€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, προϋπολογισμού 5.324,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για τις υπηρεσίες διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, προϋπολογισμού 5.324,00€+ ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η δαπάνη θα βαρύνει την υπάρχουσα πίστωση ΚΑΕ 0439 του έτους 2024. Η έγγραφη κατάθεση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00 πμ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στην οδό Κωνστατινουπόλεως 22.


Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...