Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης καυστήρων αερίου & πετρελαίου του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης καυστήρων αερίου & πετρελαίου του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης καυστήρων αερίου & πετρελαίου των κτηρίων των Παραρτημάτων του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το αρ. 118 Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η έγγραφη κατάθεση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00 μμ στο γραφείο Προμηθειών που εδρεύει στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 22 ,Πεύκα Θεσσαλονίκης , ΤΚ 57010 .


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...