Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής προϋπολογισμού 22.899,95 πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής προϋπολογισμού 22.899,95 πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας «Ειδών Διατροφής» για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  , προϋπολογισμού 22.899,95€+ΦΠΑ σύμφωνα με το αρ. 118 Ν.4412/16.

Η έγγραφη κατάθεση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Μαρτίου 2024  και ώρα 14:00 πμ στο γραφείο Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 22 Πεύκα Θεσσαλονίκης  ΤΚ 57010. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και με courier ταχυδρομικά.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.


Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...