Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης διαμερίσματος προϋπολογισμού 28.400€ πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης διαμερίσματος προϋπολογισμού 28.400€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης του διαμερίσματος 2ου ορόφου επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 164 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας- Π. Κ. Μ ,προϋπολογισμού 28.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το αρ. 118 Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η έγγραφη κατάθεση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00 μμ στο γραφείο Προμηθειών του Κέντρου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 22 (κτίριο Διοίκησης), ΤΚ 57010. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και με courier ταχυδρομικά.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...