Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 159.735,25€ πλέον ΦΠΑ.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 159.735,25€ πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.doc

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 159.735,25€ πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες των παραρτηματών και των δομών του. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των  ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 17-06-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Αναλυτικότερα:

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

& ΩΡΑ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ –ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –ΠΚΜ Γραφείο προμηθειών

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

31-05-2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31-05-2024

ΔΕΥΤΕΡΑ

17-06-2024

Ώρα 23:59

ΠΕΜΠΤΗ

20-06-2024

Ώρα 09:00 π.μ.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...