Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Κέντρου, προϋπολογισμού 16.035,48 πλέον ΦΠΑ 24% και 3.700,00 πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων και την ανανέωση αδειών.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Κέντρου, προϋπολογισμού 16.035,48 πλέον ΦΠΑ 24% και 3.700,00 πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων και την ανανέωση αδειών.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για « Υπηρεσίες συντήρησης δεκαέξι (16) ανελκυστήρων των Παραρτημάτων και των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για δώδεκα (12)» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά)  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση και  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων. 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...