Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού Covid-19

Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού Covid-19

Η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα www.kkp-km.gr,  οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) : covid24@kkpkm.gr

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναφέρεται ρητά το ονοματεπώνυμο, η κατηγορία και η ειδικότητα του υποψηφίου για την οποία συμμετέχει στην πρόκηρυξη.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την επισύναψη και αποστολή της αιτήσεως τους υπογεγραμμένης και σύμφωνα με το έντυπο του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην αίτηση τους μόνο τα απαιτούμενα διακιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf.


Προκήρυξη.pdf | 'Εντυπο Αίτησης.pdf | Έντυπο Αίτησης.docx | ΚΥΑ.pdf | 1η Τροποποίηση ΚΥΑ.pdf | 2η Τροποποίηση ΚΥΑ.pdf

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...