Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προυπολογισμού 21.880,00€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προυπολογισμού 21.880,00€ πλέον ΦΠΑ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών  της συντήρησης και της επισκευής των κλιματιστικών μονάδων των Παραρτημάτων, των δομών και των κατοικιών  Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με το αρ.118 του 4412/16 (CPV: 50730000-1) & προϋπολογισμού 21.880,00 πλέον ΦΠΑ 24% (ΑΡ.118, Ν.4412/16).

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20.06.2024 ημέρα Πέμπτη

Ώρα: 14:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Κωνσταντινουπόλεως 22 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57010

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Υπηρεσίες της συντήρησης και της επισκευής των κλιματιστικών μονάδων των Παραρτημάτων, των δομών και των κατοικιών  Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για δώδεκα (12) μήνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

21.880,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 27.131,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

CPV

50730000-1

KAE

0412
Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...