Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας συνολικού προϋπολογισμού 8.834,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας συνολικού προϋπολογισμού 8.834,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.doc

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...